+
Termékcsoportok
Menü
TOP termékek
Megtekintett termékek
  • Még nem tekintett meg terméket.
Navigáció
Hírek
Napi termékajánló
Gyártók
Termékajánló
Elektronikus fizetés

Adatvédelmi tájékoztató

Az adatvédelemről szóló jelen tájékoztatóval szeretnénk hangsúlyozni elkötelezettségünket az iránt, hogy az Ön adatait biztonságos és megbízható módon kezeljük, mindenben betartva az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szigorú előírásait , valamint az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének, a General Data Protection Regulation-nak (GDPR) Személyes adatokat csak a törvénynek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Harmadik félnek adatokat csak hozzájárulással adunk át. Bárkinek felvilágosítást  adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri a koncz@robogo3k.hu címen. A személyes adatok törlését a koncz@robogo3k.hu címen lehet kérni. Adatkezelő a Robogó 3K Kft 2737 Ceglédbercel Pesti út 168. Cégjegyzékszám: CG.13-09-078496 Adószám:12353800-2-13.

 

Adatkezelés regisztrációhoz és vásárláshoz

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop, weboldal adatkezelési tevékenysége körében a következőket:1. az adatgyűjtés ténye, 2. az érintettek köre, 3. az adatgyűjtés célja, 4. az adatkezelés időtartama, 5. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, 6. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

A Robogó 3K Kft az általa működtetett weboldalakon lehetőséget biztosít a látogatóknak, hogy regisztráljanak. A boltban történő személyes vásárlás esetén amennyiben nyugta helyett számlára is szükség van, akkor kellenek további adatok, mint a számázási név és a számlázási cím. Ennél több adatra akkor van szükség, ha házhoz szállítást is szeretne a vásárló. Ekkor még szükséges a szállítási név és a szállítási cím is. Az érintettek köre a weboldalainkon és a boltban személyesen regisztrált valamennyi vásárló.

Az adatkezelés célja: Név: kapcsolattartáshoz

                               E-mail cím: egyedi azonosításhoz, kapcsolattartáshoz

                               Számlázási név:szabályszerű számla kiállításához

                               Számlázási cím: szabályszerű számla kiállításához

                               A vásárlás/regisztráció időpontja: visszakereséshez, ellenőrzéshez

                               Szállítási név: házhozszállítási megbízás elkészítéséhez

                               Szállítási cím:házhozszállítási megbízás elkészítéséhez

Az e-mail cím nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisaztráció törlésével azonnal.Kivéve a számviteli bizonylatok esetén, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezen adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot ( ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is ), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon őrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő összes munkatársa kezelheti, a fenti alapelvek tiszteleben tartásával.

Az adatkezelés jogalapja: A Felhasználó hozzájárulása, az az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.törvény 13/A (3) bekezdése:

A szolgáltató és szolgáltatás céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához techikailag elengethetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléshez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

 

 

Adattovábbítás és csomagszállítás miatt

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20.§ (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop, weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

- az adatgyűjtés ténye

-az érintettek köre

- az adatgyűjtés célja

- az adatkezelés időtartama

- az adatok megismerése jogosult lehetséges adatkezelők személye,

- az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése

Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása az 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A § (3) bekezdése.

Az adatgyűjtés ténye, a továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, utánvét összege ( ha van ).

Az érintettek köre: A házhozszállítást kerő valamennyi vásárló érintett.

A adatkezelés célja: A megrendelt terméke(ek) házhoz szálíltásának lebonyolítása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás/online fizetés lebonyolításától számított 8. év végén.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

Magyar Posta Logistic ( MPL )

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a házhoz szállítást biztosító szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.

 

 

Ügyfélszolgálat

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fe, esetleg problémája lenne az érintettek, a honlapon megadott módokon ( telefon, email, közösségi oldalak stb...) kapcsolatba léphet az adatkezelővel. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, telefonon, Facebookon stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, adatközléstől számított legfeljebb 8 év elteltével törli.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazás alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére - amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adhat ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Sütik ( angolul: cookies ) használata

Weboldalainkon úgynevezett sütiket használunk. A sütik ( angolul : cookies ) olyan szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy az oldalaink között navigálva egyes adatokat megtartsa. A Süti egy vetű/szám kombinációt tartalmazó információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minde, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A legtöbb böngésző egyszerű szöveges fájlban vagy fájlokban tárolja a sütik tartalmát, hogy azok a  böngésző kikapcsolása és újraindítása után is elérhetőek maradjanak. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a számítógépen, és csak akkor kerülnek át a szerverünkre, amikor Ön meglátogatja a honlapunkat. Főleg egyszeri tevékenységre szolgáló sütiket alkalmazunk, amelyek nyomban kitörlődnek, amikor a böngészőjét bezárja.

Megtekintheti és kitörölheti a számítógépen tárolt sütiket, és ellenőrzése alatt tarthatja azok használatának módját web böngészőjének beállításai segítségével. Erről további információkat kaphat a web böngészőjének súgóján keresztül.

AdWords és Analytics

Google Adwords konverziókövetés használata

A "Google AdWords" nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Goggle Inc. elemző szolgáltatása ( 1600 Amphitheatre Parkway. Mountain View, CA 94043 USA; "Google". )

Amikor a Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és a z adatkezelő is láthatja, hogy a Felhasználó a hirdetésre kattintott.

Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weoldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

Az információk- melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek - azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleink számára konverziós statisztikát készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódhatnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető cimkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikában.

További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:           www.google.de/policies/privacy

A Google Analytics alkalmazása

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazása

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc ( "Google") webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett "cookie-kat" szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik a Felhasználó által látogatott welap használatának elemzését.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül, gya az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövídítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldalt- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait ( beleértve az IP címet is ), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint.                                                                                                               http:/tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

 

 

Közösségi oldalak

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII.törvény 20.§ (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:

- az adatgyűjtés ténye

- az érintettek köre

- az adatgyűjtés célja

- az adatkezelés időtartama

- az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye

- az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram/Linkedin/Webpush stb. közösségi oldalokon regisztált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre:

valamennyi érintett aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és "lájkolta" a weboldalt.

Az adatgyűjtés célja:

A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve "lájkolása", népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatokat forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adai kezeléséhez a közösségi oldalakon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Tájékoztatás elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról

A Robogó 3K Kft. üzletében elektronikus, kamerás megfigyelő- és rögzítő rendszer működik. A megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel. Az érintett kérésére a kamerák elhelyezkedéséről, a megfigyelt területekről a Kamerarendszer üzemeltetési szabályzat megtekintése útján pontos tájékoztatást az üzletben kaphat. Az üzletben belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai képezik az adatkezelés tárgyát.

A megfigyelés célja, hogy az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon, jelentős értékű pénz védelme, munkahelyen tárolt jelentős értéket képviselő eszközök és tárgyak védelme céljából megelőzze a jogsértéseket, elősegítse az elkövető tettenérését illetve a jogsértések bizonyítását. Az adatkezelés jogalapja munkavállalók tekintetében a munka törvénykönyvéről szólü 2012. évi I. törvény ( Mt.) 11.§., vásárlók és érdekődő ügyfelek esetében az érintett hozzájárulása az üzletbe történő belépéssel történik. A kamerarendszer működéséről a bejárati ajtón elhelyezett matrica tájékoztatja a vásárlókat.

A kamerák aktuális képének megtekintésére a boltban tartózkodó személyek bármelyikének lehetősége van. A kamerák felvételének megtekintése a boltvezetőnek és a cégvezetőnek van jogosultsága. A Robogó 3K Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása, illetve az életet vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek fetárása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek. A Robogó 3K Kft. a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.

A felvételek 3 munkanapig kerülnek megőrzésere. A felvételekről külön biztonsági másolat nem készül.

Adattovábbításra kizárólag jogellenenes magatartására vagy kötelezettségszegésére tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körében a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek neve.

Tájékoztatjuk, hogy azon érintettek, akinek jogát vagy jogos érdekét a  kép- és hangfelvétel rögzítése érinti, kérhetik az elektronikus megfigyelőrendszerrel róluk készült felvételekről másolat készítését, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kérheti a felvételek törlését. Továbba, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel rögzítése érinti, a kép és hangfelvétel rögzítésétől számított 3 munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot a Robogó 3K Kft. ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet a Robogó 3K Kft-től. Kérheti továbbá az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelelően személyes adatainak helyesbítését, illetve zárolását is. Ezen kívül tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Tájékoztatjuk, hogy jogainak megsértése esetén a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően bírósághoz fordulhat, továbbá a Nemzeti Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

 

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

Az érintettek az Adatkezelésről a Robogó 3K Kft-től tájékoztatást kérhetnek, valamint kérhetik a kezelt személyes adatai helyesbítését, módosítását, törlését, zárolását, az adatkezelés ellen tiltakozhatnak, valamint bíróság előtt jogorvoslattal élhetnek ( az eljárást a lakóhelyük, tartózkodási helyük szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatják ), illetve az alábbi elérhetőségekkel rendelkező NAIH eljárását kezdeményezhetik.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Levelezési cím: 1530. Budapest, Pf: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

A Robogó 3K Kft. az érintett kérésére tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens- előfordulása esetén- körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbírtása esetén- az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást a Robogó 3K Kft. az érintett kérelmének benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 14 napon belül, közérthető formában, - az érintett erre irányuló kérelmére- írásban adja meg. A tájékoztatást ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Robogó 3K Kft-nél még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Robogó 3K Kft. költségtérítést állapíthat meg. Az érintett tájékoztatását a Robogó 3K Kft. a jogszabályban előírt esetekben és módon megtagadhatja.

A Robogó 3K Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, ésa valóságnak megfelelő személyes adat a Robogó 3K Kft. rendelkezésére áll.

A Robogó 3K Kft. a személyes adatot - jogszabály eltérő rendelkezés hiányában - törli,ha annak kezelése jogellenes, annak törlését az érintett kéri, az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható-, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatook tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, at a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Törlés helyett a Robogó 3K Kft. zárolja személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Robogó 3K Kft. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Ha a Robogó 3K Kft. az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 14 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés, vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Robogó 3K Kft. tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintett nyilatkozhat személyes adatának kezelése ellen:

- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén

- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint

- a törvényben meghatározott egyéb esetekben

A Robogó 3K Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 14 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Robogó 3K Kft. az érintett tiltakozásnak megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést- beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - szünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értésíti mindazokat, akik részére tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett a Robogó 3K Kft. így meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha a Robogó 3K Kft. a határidőt elmulasztja az érintett - döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Az érintett a jogainak megsértése esetén a Robogó 3K Kft. ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörben tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkozási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kártérítéshez való jog. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásból származott.

A Robogó 3K Kft. fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására.

 

 

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót. A süti beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.